Trwa ładowanie...

Budżet programu:

155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia:

  • Polska: części województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego,
  • Słowacja: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj).

W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział środków wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu. Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Mniejsza część środków posłuży wsparciu rozwoju transportu. Zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej to jedna z cech charakterystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Jakość lokalnych oraz regionalnych połączeń powinna ulec poprawie. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie.

Wsparcie uzyskają także projekty dotyczące wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.

Beneficjenci programu:

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe non-profit,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki naukowe.